x
Super
92%

Bol to už náš druhý pobyt v tomto zariadení, boli sme veľmi spokojný, vyhovuje nám hlavne neobmedzený vstup do bazénov a sáun.

Logo Zľavomat

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Poskytovateľ

Obchodné meno: Termal DS, s.r.o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Hlavná 52, 991 02 Dolná Strehová

Prevádzka: Hotel Aquatermal***, Hlavná 320, 991 02 Dolná Strehová
IČO: 35973625
IČ DPH: SK 202 212 0210
zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 15056/S
(ďalej v texte len „Poskytovateľ“)

vydáva s účinnosťou od 1.1.2018 nasledovné obchodné podmienky poskytovania služieb na internetových stránkach www.strehova.sk (ďalej len „Obchodné podmienky“):

Článok I - Úvodné ustanovenia

 1. Obchodné podmienky sa vzťahujú na každú osobu, ktorá vstupuje na internetové stránky www.strehova.sk a používa ich (ďalej len „Používateľ“).
 2. Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní služieb na internetových stránkach www.strehova.sk, uzavretej medzi Poskytovateľom a Používateľom, ktorej predmetom je používanie služieb na internetových stránkach www.strehova.sk. V prípade, že Používateľ nesúhlasí s dodržiavaním Obchodných podmienok, nemôže služby na internetových stránkach www.strehova.sk využívať.
 3. Použitie informácii, fotografii alebo akýchkoľvek grafických zobrazení na internetových stránkach www.strehova.sk podlieha Obchodným podmienkam.
 4. Údaje a informácie, uvedené na internetových stránkach www.strehova.sk sú informatívne a nemajú záväzný charakter. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné napadnutie informácii, uvedených na internetových stránkach www.strehova.sk, počítačovými vírusmi.

 

Článok II - Práva a povinnosti Používateľa a Poskytovateľa

 1. Používateľ potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami oboznámil, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 2. Používateľ je oprávnený používať internetové stránky www.strehova.sk len pre svoju osobnú potrebu, alebo za účelom uzavretia právneho vzťahu s Poskytovateľom.
 3. Texty, fotografie a ďalšie grafické prvky, použité na internetových stránkach www.strehova.sk, sú chránené autorským právom a ďalšími právnymi predpismi, vzťahujúcimi sa k priemyselnému vlastníctvu. Používateľ ich nesmie kopírovať, reprodukovať, distribuovať, upravovať alebo inak verejne šíriť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.
 4. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovať o takto získaných informáciách a osobných údajoch mlčanlivosť, okrem prípadov, keď je o takýchto informáciách alebo osobných údajoch povinný informovať tretie osoby (najmä orgány činné v trestnom konaní) v zmysle platnej legislatívy.
 5. Používateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi cenu objednaných služieb v požadovanej výške a v požadovanom termíne a čase.
 6. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, vzniknuté v súvislosti s neoprávneným použitím alebo zneužitím internetových stránok www.strehova.sk, v súvislosti s ich poruchou, zdržaním pri prenose, napadnutím počítačovými vírusmi alebo iným zlyhaním.

Článok III - Postup pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb, platobné podmienky

 1. V prípade záujmu Používateľa o objednanie služieb Poskytovateľa vyplní Používateľ rezervačný formulár v systéme rezervovania a / alebo kontaktný formulár a / alebo objedná služby prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu). V rezervačnom a / alebo v kontaktnom formulári je Používateľ povinný vyplniť riadne všetky požadované údaje. V kontaktnom formulári a / alebo v texte e-mailu je Používateľ povinný uviesť text objednávky. Rezervačný i kontaktný formulár sú zverejnené na internetových stránkach www.strehova.sk.
 2. Objednávku cez vyplnený rezervačný a / alebo kontaktný formulár a / alebo e-mail odošle Používateľ Poskytovateľovi prostredníctvom siete Internet. Doručenie takejto objednávky Poskytovateľovi sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb medzi Poskytovateľom a Používateľom.
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť a zabezpečiť služby v rozsahu, v ktorom ich ponúka v reálnom čase v systéme rezervovania.
 4. Zobrazované izby a kapacity sú dostupné a upravované v reálnom čase zo strany Poskytovateľa. Generovaním rezervácií z viacerých systémov rezervovania súčasne však môže ojedinele nastať situácia, kedy už nebude dostupné ubytovanie, ktoré si objednávateľ v systéme rezervoval. Poskytovateľ sa v takomto prípade zaväzuje zabezpečiť objednávateľovi ubytovanie v izbách rovnakého štandardu. Ak to nie je možné, alebo Používateľ nebude súhlasiť s ponúknutou náhradou, má Používateľ nárok na 100% vrátenie zaplatenej zálohy bez možnosti uplatnenia storno podmienok Poskytovateľa.
 5. Používateľ má počas pobytu nárok iba na služby, ktoré si v systéme rezervovania riadne označil a v plnej výške uhradil. Všetky pobytové balíčky a ubytovanie s raňajkami sa viažu iba na pevné lôžka a v prípade ubytovania na prístelke je nevyhnutné, aby boli doplnkové služby (ubytovanie na prístelke, polpenzia a pod.) riadne doplnené pri rezervovaní doplnkových služieb zo strany objednávateľa v počte prislúchajúcom počtu nocí pobytu. V opačnom prípade si nemôže Používateľ tieto služby nárokovať a v prípade čerpania bude ich cena pripočítaná na hotelový účet Používateľa dodatočne počas pobytu alebo pri odchode z hotela.
 6. Pri rezervovaní doplnkových služieb má Používateľ nárok iba na poskytnutie takého počtu služieb, ktoré si riadne rezervoval. Rozhodujúcim je v tomto prípade potvrdenie rezervácie, ktoré systém rezervovania generuje automaticky v 3. kroku rezervovania aj pre Poskytovateľa aj pre Používateľa. Používateľ má kedykoľvek nárok na dodatočné doplnenie rezervovania a rozšírenie rezervovaných služieb aj po vykonaní rezervácie.
 7. Služby ponúkané na stránke hotela je možné zaplatiť prevodom z bankového účtu, kreditnou kartou alebo zálohovou faktúrou.
  1. Pri zvolení platby kreditnou / debetnou kartou je podmienkou potvrdenia záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške 100 % ceny objednaných služieb, ktoré sú systémom rezervovania generované pri rezervovaní.
  2. Pri zvolení platby bankovým prevodom na účet hotela je podmienkou potvrdenia záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške 100 % ceny objednaných služieb, ktoré sú systémom rezervovania generované pri rezervovaní.
  3. Pri zvolení platby formou zálohovej faktúry je nevyhnutné uhradiť 100% výšku zálohovej faktúry najneskôr 6 pracovných dní pred nástupom na pobyt. Z tohto dôvodu je možné tento spôsob úhrady použiť iba v prípade zakúpenia min. 6 dní pred nástupom na pobyt.
 8. Platobné údaje sú uvedené na zálohovej faktúre, alebo v platobnej bráne na realizáciu platby kreditnou / debetnou kartou, alebo bankovým prevodom.
 9. Ak Používateľ v momente rezervovania alebo v stanovenom termíne neuhradí zálohu za pobyt, online rezervovanie služieb sa automaticky ruší v plnom rozsahu.
 10. Všetky poplatky za platbu hradí Používateľ
 11. Po uhradení plnej ceny pobytu bude Používateľovi vystavený a na e-mailovú adresu zaslaný poukaz zo strany Poskytovateľa, ktorým sa Používateľ nevyhnutne musí preukázať pri príchode do hotela a prihlásení na recepcii hotela.

Článok IV - Zrušenie zmluvy o poskytovaní služieb, storno podmienky, refundácia

 1. V prípade, že zmluvu o poskytovaní služieb zruší pred ich poskytnutím Používateľ, má Poskytovateľ právo požadovať od Používateľa storno poplatok, ako zmluvnú pokutu za zrušenie Zmluvy o poskytovaní služieb pred ich poskytnutím.
 2. Výška storno poplatku závisí od storno lehoty. Storno lehota začína plynúť dňom doručenia písomného oznámenia o zrušení Zmluvy o poskytovaní služieb pred ich poskytnutím Poskytovateľovi, a zároveň dňom písomného potvrdenia Poskytovateľa, že oznámenie Používateľa o zrušení zmluvy o poskytovaní služieb pred ich poskytnutím obdržal a zaregistroval.
 3. Poskytovateľ má právo od Používateľa požadovať storno poplatky v nasledovnej výške:
  - pri storne objednávky 30 a viac dní pred čerpaním služieb 0 % z ceny objednaných služieb
  - pri storne objednávky 29 až 21 dní pred čerpaním služieb 25 % z ceny objednaných služieb
  - pri storne objednávky 20 až 14 dní pred čerpaním služieb 50 % z ceny objednaných služieb
  - pri storne objednávky 13 až 7 dní pred čerpaním služieb 80 % z ceny objednaných služieb
  - pri storne objednávky menej ako 6 dní pred čerpaním služieb 100 % z ceny objednaných služieb
 4. V prípade, že Používateľ zruší zmluvu o poskytovaní služieb pred ich poskytnutím z vážnych dôvodov ako sú ústavné liečenie, živelná pohroma, vojenské povinnosti, úmrtie, vážne ochorenie alebo úmrtie člena rodiny, a túto skutočnosť písomne preukáže Poskytovateľovi, nebude Poskytovateľ požadovať od Používateľa storno poplatok.
 5. Bez ohľadu na spôsob úhrady rezervovaných služieb zo strany Používateľa, spôsob refundácie, ak má na ňu Používateľ nárok v zmysle týchto obchodných podmienok, je vykonaný vždy bankovým prevodom z účtu poskytovateľa služieb. Celková výška refundovaných služieb v mene EUR bude ponížená o všetky náklady spojené s pôvodnou úhradou Používateľa (bankové poplatky, poplatky za služby pri platbách kartou, iné poplatky spojené s úhradou).

Článok V – Ochrana osobných údajov - Informačná povinnosť prevádzkovateľa
podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

 1. Prevádzkovateľ
  Termal DS, s.r.o.
  Hlavná 52
  991 02 Dolná Strehová   
  IČO: 35973625     (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

   
 2. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na Ing. Ivana Matinu, a to písomnou formou alebo osobne na adrese:
  Hotel Aquatermal***, Hlavná 320, 991 02 Dolná Strehová, v čase od 9:00 do 12:00 počas pracovného týždňa, tel. kontakt +421 47 430 88 85, e-mail: riaditel@strehova.sk  (ďalej len ako „Zodpovedná osoba“)
 3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:
  1. Marketingové zasielanie newsletterov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (priamy marketing).
  2. Spracúvanie osobných údajov s cieľom poskytovania ubytovania na základe osobitných zákonov.
  3. Uzatváranie kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom e-shopu prevádzkovateľa.
  4. monitoring verejne prístupných priestorov za účelom ochrany majetku, verejného poriadku, života a zdravia osôb a odhaľovania kriminality
 4. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:
  1. 10 rokov na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely podľa ods. III písm. a),
  2. 10 rokov na spracúvanie osobných údajov s cieľom poskytovania ubytovania na účely podľa ods. III písm. b),
  3. 5 rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa ods. III písm. c).
  4. 14 dní odo dňa vyhotovenia záznamu podľa ods. III. Písm. d).
 5. Získané osobné údaje v celom rozsahu bude spracúvať prevádzkovateľ
 6. Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. b) je zákonnou požiadavkou. Bez udeleného súhlasu nie je možné spracúvať osobné údaje hostí, a teda nie je možné ani ubytovať hosťa.
 7. Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. c) je potrebné na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu.
 8. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.
 9. Vystavenie prvej kópie podľa ods. VIII je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.
 10. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
 11. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
  3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. XVIII,
  4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
  6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.
 12. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
  1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
  2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
  4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
  5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 13. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.
 14. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
  1. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. XVIII, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
  3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 15. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.
 16. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.
 17. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
 18. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
  1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
  2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
  3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
 19. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu XVIII písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.
 20. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 21. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.
 22. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.
 23. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.
 24. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

Článok VI - Záverečné ustanovenia

 1. Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Používateľovi dňom použitia služieb internetových stránok www.strehova.sk Používateľom.
 2. Obchodné podmienky upravuje, vydáva a mení výhradne Poskytovateľ.
 3. Používateľ vyhlasuje, že si Obchodné podmienky prečítal a na znak súhlasu s ich obsahom vyplňuje a zasiela rezervačný a / alebo kontaktný formulár a / alebo e-mail s cieľom využiť služby Poskytovateľa, uvedené na internetových stránkach www.strehova.sk.

Zdieľajte tento článok s priateľmi

Máte už rezervovaný váš pobyt?

Zamilovaní v Hoteli Aquatermal***

od 219,00 /pobyt viac info

Víkend v Hoteli Aquatermal***

od 189,00 /pobyt viac info

Relax v Hoteli Aquatermal***

od 139,00 /pobyt viac info

Plávanie s bábätkami

od 179,00 /pobyt viac info

Silvester v hoteli Aquatermal***

od 558,00 /pobyt viac info
#aquatermal

Rezervovať priamo

Vedeli ste, že pri online rezevácii priamo na našom webe nakúpite pobyt najvýhodnejšie? Všetky najlepšie akcie a zľavy nájdete vždy na našom webe. Vyskúšajte si priamu rezerváciu už aj so zabezpečenou online platbou. Vyberte, vyskladajte a nakúpte priamo na našom webe.